en / sk

Castellum, Rusovce

Poloha Rusovce Klient Private Rok 2010 Úžitková plocha 17 555 m2 Plocha pozemku 15 007 m2 Ocenenia čestné uznanie

Pri súťaži nás zaujala výzva vyplývajúca zo zadania - ako dokáže súčasná architektúra formovať centrum dediny a aké sú možnosti progresívnych foriem bývania v dedinskom prostredí. Špecifickým znakom lokality je vzrastlá zeleň, ktorú plánujeme v maximálnej miere zachovať nakoľko v nej vidíme veľkú pridanú hodnotu prostredia. Okrem platanov a iných skupín stromov sa jedná najmä o gaštanovú alej pri Balkánskej ulici, ktorá vytvára žiadúci filter medzi hlavnou ulicou a navrhovanou zástavbou. Námestie je situované do ťažiska územia. Dynamické línie návrhu vedú návštevníkov z promenády popri Balkánskej ulici na pokojné priestranstvo so zeleňou, chránené proti hluku z rušnej ulice a vťahujúce pohyb ďalej dovnútra obytnej štruktúry. Zalamované pešie chodníky, ktoré vedú pomedzi ponatáčané obytné bloky, spájajú námestie s poloverejnými priestormi – obytnými dvormi so zeleňou, sedením a detskými ihriskami, ktoré sme rozmiestnili do miest so skupinkami pôvodných stromov. Napriek tomu, že veľkú časť parteru tvoria súkromné záhradky pre byty na prízemí, je územie vo všetkých smeroch priechodné a napojené na svoje okolie. Predzáhradky a členenie hmôt bytových domov by mali prispievať k harmonizácii novej štruktúry s jestvujúcim prostredím. Bytovky sú riešené s ohľadom na ekonómiu ako pavlačové domy s otvorenou pavlačou a exteriérovým schodiskom v kombinácii s bodovými bytovými domami. Našou snahou bolo vytvoriť alternatívu cenovo dostupného bývania najmä pre mladých ľudí s malometrážnymi bytmi /1-izbové 35-40m2, 2-izbové 50-55m2, 3-izbové 70-75m2/.

Vybavenosť je sústredená v parteri objektov na námestí a na promenáde popri hlavnej ulici. Predpísaný lokalitný program sme rozšírili o objekt penziónu – budova na nároží Balkánskej a Pohraničníkov, tvoriaca nástup do územia a akcent námestiu. Izby penziónu majú výhľad na park s kaštielom.