en / sk

Komenského námestie

Poloha Bratislava - Staré mesto Klient Mesto Bratislava Rok 2020 Status súťaž 3. miesto Spolupráca atelier Divo vizualizácie idealarch

KONCEPT je založený na myšlienke vytvorenia centrálneho, avšak mierkou intímneho priestoru s vlastnou mikroklímou, obklopeného zo všetkých strán zeleňou. Zvolené tvarovanie vnútorného priestranstva vytvára viaceré výbežky zelených ostrovov a zálivy s ešte pokojnejšou atmosférou. Z vonkajšej strany je parčík jednoznačne vymedzený lineárnymi hranami zelených plôch, ktoré sú prerušované piatimi nástupmi do priestoru . Dva nástupy sú situované do nárožných polôh pri križovaní jednosmernej komunikácie s Gorkého a Jesenského ulicou.


MATERIÁLY sa snažíme používať so zámerom zvýraznenia parkového, až záhradného charakteru priestoru. Preto sme sa rozhodli pre stabilizovaný mlatový povrch z prírodného drveného kameniva, ktorý okrem ekologických aspektov nesie aj odkaz na pôvodný historický parčík. Zelené plochy sú olemované kovovými obrubami s premenlivou výškou (max. však 40cm). Vo veľkej miere je lemovanie spojené s drevenými lavicami, ktoré plynulo prechádzajú do drevených roštov, navrhnutých ako viacúrovňové neformálne sedenie.


VÝSADBA je v prevažnej miere tvorená plošnými trvalkovými záhonmi s vyšším stupňom autoregulácie, mulčovanými štrkom, bez nutnosti pravidelného zavlažovania. Umiestňované sú po okraji parčíka, čím pomôžu vytvoriť pocit zeleného, kvitnúceho raja v centre mestskej zástavby. Záhony budú doplnené o cibuľoviny kvitnúce od skorých jarných mesiacov. V nadväznosti na alej pred budovou bývalej Obchodnej komory bude na rastlom teréne vysadených 10 stromov jaseňovca metlinatého (Koelreuteria paniculata v základnom druhu). Stromy budú sadené s podchodnou výškou 2,2m.


DAŽĎOVÉ VODY budú v maximálnej miere zachytávané v riešenom území, čomu pomôžu veľké plochy trvalkových výsadieb. Pre zväčšenie prekoreniteľného priestoru stromov a zadržanie vôd v území bude použitý systém štrukturálnych substrátov. Pod spevnenými plochami (mimo plôch nad suterénom prístavby SND) bude vytvorená prevzdušňovacia vrstva zo štrku fr. 32/64 (200mm), pod ktorou bude zmes kameniva fr. 100/150 zmiešaná s ornicou (600mm), plniaca funkciu nezhutneného prekoreniteľného priestoru a vrstvy, do ktorej bude sťahovaná dažďová voda zavlažujúca stromy. Prebytočná voda bude cez bezpečnostný prepad odvádzaná do kanalizácie.


PERGOLA poskytuje tieň časti parčíku nad podzemnými priestormi prístavby SND, kde nemôžu byť vysadené vysoké stromy. Tvorená je ľahkou oceľovou konštrukciou na subtílnych kruhových stĺpoch výšky cca 4m(výška parteru). Vzájomne natočené polia pergoly sú vyplnené kovovými lamelami. Zaťaženie konštrukcie bude prenášané cez oceľové platne a profily skryté v podlahe do stropných prekladov a stĺpov suterénu. V stĺpoch pergoly budú zakomponované vodné rozprašovače a svetelné reflektory nasvetľujúce námestíčkoMOBILIÁR bude nepravidelným spôsobom rozmiestnený po celom vnútornom priestore parčíka. Okrem pevného sedenia vo forme drevených sedacích múrikov (miestami doplnených o operadlo) bude priestor vybavený ľahkými skladacími stoličkami so stolíkmi, ktoré bude možné voľne zoskupovať okolo prekrytého pódia. Priestor je možné doplniť o masívne plastové sedacie prvky rôznej farby, podporujúce neformálny charakter námestia. Sklad mobiliáru navrhujeme zriadiť v zapustenom priestore cca 2x3x1,5m, pod dreveným roštom, umiestneným mimo podpivničenej časti priestoru. K vybaveniu parčíka bude patriť aj atypická picia fontánka, umiestnená na kovovom rošte.